آدرس : تهران، بزرگراه شهید بابایی، لویزان دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع  

 

تلفن :  22931101