هدف کلی دوره: آشنایی با روش استاندارد مدیریت دانش (SKM) برای حمایت از شناسایی آسان یک استاندارد انفورماتیک پزشکی که توسعه وضعیت آن و سازمان توسعه استاندارد (SDO) مرتبط با آن را توصیف می‌کند

هدف کلی دوره: آشنایی با مدیریت دانش در صنعت ساخت‌وساز 

هدف کلی دوره: آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش با رویکرد آینده‌نگری

هدف کلی دوره: آشنایی دانش‌پژوهان با انتقال فناوری، نقش و کاربرد مدیریت دانش در فرآیند انتقال فناوری

هدف کلی دوره: آشنایی دانش‌پژوهان با تاثیر و نقش مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان‌ها

هدف کلی دوره: آشنایی دانش‌پژوهان با نقش و کارکردهای سرمایه‌های فکری در سازمان‌های نوظهور و جدید

هدف کلی دوره: آشنایی دانش‌پژوهان با نقش و کارکردهای مدیریت دانش در سازمان‌های تولیدی

هدف کلی دوره: آشنایی دانش‌پژوهان با فرآیند اکتساب دانش و الگوها و روش‌های مناسب برای کسب دانش از خبرگان

هدف کلی دوره: آشنایی دانش‌پژوهان با مفاهیم، تعاریف و کارکردهای مدیریت دانش به صورت عملیاتی همراه با ارائه مطالعات موردی

هدف کلی دوره: توانمندسازی علمی و فنی مدیران و کارشناسان جهت اجرا و پیاده‌سازی فعالیت‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها

هدف کلی دوره: کسب توانایی برای مدیریت دانش در حوزه‌های دفاعی

هدف کلی دوره: آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش در پروژه، آشنایی با نقش و کارکرد مدیریت پروژه در فرآیندهای پروژه، شناخت حوزه‌های دانشی پروژه‌ها، بررسی ساختار دانشی پروژه‌ها

هدف کلی دوره: توسعه مفاهیم کاربردی مدیریت دانش در سازمان‌ها

هدف کلی دوره: آشنایی با چگونگی شناسایی انواع مختلف فرهنگ‌ها در سازمان، روابط آن‌ها با افراد برای رشد و بهره‌برداری از دانش و یادگیری فردی و سازمانی، توانمندسازی افراد جهت مدیریت تغییر درون یک سازمان و ایجاد یک فرهنگ موفق مدیریت دانش

هدف کلی دوره: توانمندسازی مدیران بخش عمومی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در بخش‌های عمومی 

هدف کلی دوره: آشنایی با چگونگی لینک‌کردن مدیریت دانش و دیگر عوامل کلیدی سازمانی و ایجاد فرآیند در حال ظهور درون و بین سازمان‌ها

هدف کلی دوره: توانایی شناسایی حوزه‌های دانشی استراتژیک و تدوین برنامه‌های بهبود دانش در سازمان

هدف کلی دوره: کسب دانش برای توسعه فضای تعاملی، ایجاد فرهنگ حمایت‌کننده در سازمان و توانایی طراحی نظام انگیزشی لازم برای توسعه رفتارهای دانش‌محور

هدف کلی دوره: توانایی طراحی فرآیند یادگیری از تجارب و فراهم‌سازی زمینه یادگیری از پروژه‌ها و درس‌آموخته‌ها

هدف کلی دوره: توانمندسازی ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان

هدف کلی دوره: آشنایی و بررسی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها

هدف کلی دوره: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان‌ها با نقش و کارکرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت دانش

هدف کلی دوره: آشنایی با چارچوب و فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان‌ها

هدف کلی دوره: آشنایی با اصطلاحات به منظور فهم درست مدیریت دانش