تعداد شعب 1- شعبه مشهد  به آدرس مشهد بلوار ملک آباد خيابان فرهاد – فرهاد 10 پلاک 43  كدپستي 9185753788