در این مقاله قصد داریم تا ماموریت و وظایف اعضا را بیان کنیم.

مجمع عمومى انجمن مدیریت دانش:

·         انتخاب اعضاى هیئت مدیره و بازرس.

·         تصویب خط مشى انجمن.

·         بررسى و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس.

·         تعیین میزان حق عضویت.

·         تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

·         عزل هیئت مدیره و بازرس.

·         تصویب انحلال انجمن.

·         بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه هاى سال مالى گذشته و بودجه سال آتى انجمن.

هیئت مدیره انجمن مدیریت دانش:

·         اداره امور جارى انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

·         تشکیل گروه هاى علمى انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

·         هیئت مدیره مى تواند هر اقدام و معامله اى را که ضرورى بداند در مورد نقل و انتقال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثناى واگذارى قطعى اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومى است، انجام دهد.

·         جز درباره موضوعاتى که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومى است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم براى اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا مى باشد.

·         تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالى و صورتحساب درآمدها و هزینه هاى انجمن براى تصویب در مجمع عمومى و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

·         اقامه دعوى و پاسخگویى به دعاوى اشخاص حقیقى یا حقوقى در تمام مراجع و مراحل دادرسى با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

·         انتخاب و معرفى نمایندگان انجمن براى شرکت در مجامع علمى داخلى و خارجی.

·         اجراى طرح ها و برنامه هاى علمى در چارچوب وظایف انجمن.

·         جلب هدایا و کمک هاى مالی.

·         اهداى بورس هاى تحقیقاتى و آموزشی.

·         اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى با رعایت قوانین و مقررات جارى کشور

رئیس انجمن:

·         نمایندگى انجمن در مجامع عمومى و رسمى

·         نظارت بر عملکرد کلیه بخش هاى انجمن

·         صدور احکام مرتبط با انجمن

·         امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار به همراه امضاى خزانه دار انجمن

دبیر انجمن:

·         امضاى نامه هاى رسمى انجمن

·         اجرا و نظارت بر انجام امور محوله توسط هیئت مدیره و رئیس انجمن

·         پیگیرى امور اجرایى انجمن

·         صدور احکام داخلى مرتبط با انجمن

·         تهیه و تنظیم برنامه ها و مکانیزم هاى سیاستى و اجرایى انجمن جهت ارائه و تصویب در هیئت مدیره انجمن

·         نظارت بر کلیه فعالیت هاى واحدها و کمیته ها

کمیته آموزش

·         تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی در قالب کارگاه ، سمینار و

·         پیگیری و نظارت بر اجرای مناسب برنامه های آموزشی

·         برگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی

·         اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن

·         کلیه امور آموزشی انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

کمیته انتشارات و اطلاع رسانی

·         کلیه امور مرتبط با اطلاع رسانی چاپی و الکترونیکی اعم از وب سایت، خبرنامه ، بروشور و

·         کلیه موارد مرتبط با شبکه متخصصین

·         کلیه موارد مرتبط با کتابخانه دیجیتال

·         کلیه امور اطلاع رسانی و انتشارات انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

دبیرخانه

·         کلیه امور مرتبط با دبیرخانه اعم از تماس ها، نامه نگاری ها، پست الکترونیک و

·         اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن

·         کلیه امور دبیرخانه انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

کمیته طرح، برنامه و هماهنگی

·         تدوین و ارائه سیاست ها و جهت گیری های کلان انجمن

·         نظارت راهبردی بر عملکرد سایر معاونت ها

·         ایجاد هماهنگی میان معاونت ها و بخش های مختلف انجمن

·         تدوین و تصویب طرح های کلان انجمن در بخش های مختلف

·         پیگیری و راهبری امور پژوهشی انجمن

·         اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن

·         کلیه امور طرح، برنامه و هماهنگی انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

کمیته کنفرانس ها و هم اندیشی ها

·         طراحی و برگزاری کلیه کنفرانس ها، هم اندیشی ها و نشست ها

·         اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن

·         کلیه امور کنفرانس ها و نشست های انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

کمیته بین الملل

·         طراحی و اجرای برنامه های بین المللی انجمن

·         کلیه امور مرتبط با روابط بین الملل اعم از مکاتبات، تماس ها و ..

·         راهبری پروژه های بین المللی انجمن

·         اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن

·         کلیه امور بین الملل انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

کمیته مالی

·         کلیه امور مرتبط با موارد مالی و مالیاتی انجمن

·         نظارت بر تدوین کلیه قراردادهای انجمن و تایید آنها

·         اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن

·         کلیه امور مالی انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

کمیته همکاری و عضویت

·         پیگیری کلیه برنامه های مرتبط با همکاری های انجمن در سطح ملی

·         تنظیم برنامه های مرتبط با همکاری با سایر نهادها

·         طراحی و پیگیری حق عضویت حقیقی و حقوقی در کلیه موارد

·         اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن

·         کلیه امور همکاری و عضویت انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.