اعضای هیئت مدیره

 

 

image

دکتر مرتضی پیری رئیس هیئت مدیره

 

 

 

image

دکتر جلال رضایی نور  نایب رئیس 

 

 

image

 محمدرضا کریمی قهرودی  عضو

 

 

 

image 

دکتر آمنه خدیور  عضو

 

 

image

دکتر مجید عبدی خزانه دار انجمن

 

اعضای علی البدل هیات مدیره 

 

 

image

دکتر مهران کشتکار

 

 

 

مهندس آرش زارعی

 

 

 

 

image

مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی به سمت  بازرس اصلی و دبیر اجرایی

 

 

image

آقای احسان وزیری گودرزی به سمت بازرس علی البدل