اعضای هیئت مدیره

image

دکتر پیمان اخوان رئیس هیئت مدیره

 

 

image

دکتر مرتضی پیری نائب رئیس هیئت مدیره

 

 

image

دکتر مجید عبدی خزانه دار انجمن

 

 

image

دکتر افشین کازرونی عضو هیئت مدیره

 
 
 

image

دکتر حسنوی عضو هیئت مدیره

 
 
 

image

دکتر ضیاء الدین قاضی عضو هیئت مدیره

 

 

image

مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی دبیر اجرایی