برای عضویت در انجمن لازم است بنابر نوع درخواست عضویت که میتواند بصورت حقیقی یا حقوقی باشد ابتدا  فرم مربوطه را تکمیل نمایید و سپس اقدام به واریز حق عضویت نمایید .

هزینه عضویت اشخاص حقیقی هفتصد هزار ریال 

هزینه عضویت اشخاص حقوقی بیست میلیون ریال 

 

 شماره حساب بانک به نام انجمن : 

0292259697

 

فرم عضویت اشخاص حقیقی

 

فرم عضویت اشخاص حقوقی

 

هزینه عضویت

برای عضویت در انجمن لازم است بنابر نوع درخواست عضویت که میتواند بصورت حقیقی یا حقوقی باشد ابتدا فرم مربوطه را تکمیل نمایید و سپس اقدام به واریز حق عضویت نمایید .