ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

روز

ساعت

1

راهکارهای اجرایی مدیریت دانش در صنعت

22 / 08/98

چهارشنبه

14 الي 18

2

راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در یکی از  سازمان  نظامی

17 / 10 /98

سه شنبه

8 الي 18

3

کارگاه تخصصی اکتساب دانش ضمنی خبرگان

6 / 7/98

چهارشنبه

14 الي 18

4

دوره های دانش‌نویسی و استخراج انواع دانش شخصی و تعاملات

3 / 12 /98

شنبه

8  الي 18

5

دوره مدل‌های مدیریت دانش: از مدل های مفهومی تا مدل‌های کارکردی

14 /07 /98

شنبه

8  الي 18

6

کارگاه راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

26/ 9 /98

سه شنبه

8 الي 18

7

کارگاه تخصصیمراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان و نقشه راه اجرای مدیریت دانش

5/ 6/98

سه شنبه

8 الي 18

8

راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازما

23/ 6 /98

شنبه

8 الي 18

9

کارگاه تخصصی مبانی مدیریت دانش

15/11/98

سه شنبه

8 الي 18