ردیف

عنوان نشست

تاریخ

روز

ساعت

1

اکتساب دانش ضمنی خبرگان

27 / 6 /98

چهارشنبه

14 الي 18

2

گفتمان سازی مدیریت دانش

23 / 05 /98

چهارشنبه

14 الي 18

3

توسعه مدیریت دانش در نیروهای مسلح

28 / 7/98

یکشنبه

8:30 الي 17:30

4

راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

2/ 8 /98

چهارشنبه

14 الي 18

5

مبانی مدیریت دانش

30 / 11 /98

چهارشنبه

14 الي 18

6

راهکارهای اجرایی مدیریت دانش در صنعت

14 / 11 /98

دوشنبه

14 الي 18